Õppekorralduse alused

EST-POS OÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.

1. Õppetöö korraldus

1.1 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse tunniplaani alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 60 minutit.

1.2 Õppida saab grupikoolitustel ja individuaalõppes.

1.3 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel, et on tutvunud EST-POS OÜ õppekorralduse alustega.

2. Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine

2.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda vastavalt esitatud päringule aadressil info@estpos.ee

2.2 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ning õppetasu makstakse vastavalt kokkulepitud maksegraafikule.

2.3 EST-POS OÜ on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

3.1 Koolituse tunnistus väljastatakse, kui õppija on õpiväljundid omandanud ning läbinud hindamise. Kui koolituse lõpus ei toimuhinde omandamist väljastatakse õppijale tõend läbitud koolituse kohta.

3.2 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

4. Koolituse eest tasumine

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel peale koolituse lõppu, kui ei ole lepitud teisiti. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

5. Koolitusest loobumine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

5.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

5.3 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

5.4 Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse konktaktisikule.

5.5 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult EST-POS OÜ koolituse kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul.

Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab EST-POS OÜ koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

EST-POS OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning EST-POS OÜ õppekorralduse alustest.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

1.1 Täiendkoolitus lähtub sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine

2.1 Täienduskoolitust viivad läbi eriala spetsialistid, kes omavad ka erialast töökogemust.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

3.1 Täienduskoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavaid õppekeskkondi.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord

4.1 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.

4.2 Iga kursuse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu ja koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendusi edasistes koolitustes.


EST-POS OÜ koolitajad

Indrek Linnas

Odoo sertifitseeritud ekspert alates versioonist 12

Odoo majandustarkvara kasutus- ja arendusoskused alates versioonist 7 (OpenERP 7, alates versioonist 8 nimetatud Odoo-ks)

Bakaluruse kraad Tartu Ülikoolist füüsika erialal.


Sven Raba

Odoo sertifitseeritud ekspert alates versioonist 15

Odoo majandustarkvara oskused alates versioonist 11

Rakenduskõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolist Transport ja logistika erialal


Marti Viitkar

Odoo sertifitseeritud ekspert alates versioonist 15

Odoo majandustarkvara oskused alates versioonist 8


Karin Eelma

Odoo sertifitseeritud ekspert alates versioonist 16

Odoo majandustarkvara oskused alates versioonist 13